ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2022 ROKU

 

Analiza stanu gospodarki odpadami 2022-pobierz

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2021 ROKU

Analiza stanu gospodarki odpadami 2021-pobierz

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2020 ROKU

Spis treści

I. Wstęp……………………………………………………………………………………3

II. Zagadnienia ogólne…………………………………………………………………….3

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi……………………………………………………………………4

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania…….4

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi………4

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych……………………………………………………………………4

4. Liczba mieszkańców……………………………………………………………………4

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust.1 ustawy o utrzymaniu i czystości w gminie………………………………………………..5

6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy………………………………….5

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania………………………………………………………….…7

8. Podsumowanie……………………………………………………………………….…7

I. Wstęp

Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1439 ze zm.) Gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ma zweryfikować możliwości gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, poniesionych kosztów prowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania. Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

II. Zagadnienia ogólne

1. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Izbica Kujawska odbywał się na podstawie zawartej umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu (umowa obejmowała również odbiór z terenu nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe). Zgodnie z art. 6d w/w ustawy przedsiębiorstwo zostało wyłonione w trybie przetargu.

Odbiorem odpadów w 2020 r. z terenu nieruchomości niezamieszkałych zajmował się ponadto PreZero Service Sp. z o.o. z Koła.

2. Na terenie gminy funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazimierowo.

Do punktu mieszkańcy mogą dostarczać min. zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, folie i worki po nawozach sztucznych oraz popiół.

 

 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Izbica Kujawska nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania przekazywane były do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu oraz Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej EKO-SKŁAD w Służewie.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina Izbica Kujawska została ujęta w regionie 4 włocławskim z wyznaczoną, wskazaną powyżej regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2019 roku zniosła regionalizację i funkcjonowanie RIPOK-ów w dotychczasowej formie tworząc z nich instalacje komunalne.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Z uwagi na otrzymane w 2018 r. dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na doposażenie PSZOK w dodatkowe pojemniki KP7 i 1100 l, najazdową wagę, ładowarkę oraz kontener socjalny w roku 2020 nie było wyraźnych potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie.

We współpracy z firmą odbierającą odpady planowane jest ustawienie na terenie Gminy kilku koszy tzw. dzwonów na szkło oraz plastik.

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Izbica Kujawska zapłaciła Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Chodczu Sp. z o.o. wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 1 577 294,41 zł.

W ramach powyższych opłat mieszkańcom rozdano także około 25000 worków do segregacji odpadów.

4. Liczba mieszkańców.

a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2020 r. – 7603 osób,

b) systemem objęto: 5646 osób wg danych z deklaracji oraz 278 działek rekreacyjnych (na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych).

 

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust.1.

W 2020 roku właściciele nieruchomości, którzy pozbywali się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbioru i zagospodarowania odpadów. W 2020 roku z terenu Gminy Izbica Kujawska odebranych zostało 5 519,45 m3 nieczystości ciekłych

Około 100 umów z przedsiębiorcami wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej zawarli właściciele nieruchomości niezamieszkałych prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Izbica Kujawska.

6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy.

Na podstawie informacji otrzymywanych od firm odbierających odpady komunalne z terenu gminy Izbica Kujawska w roku 2020 odebrano następujące frakcje i ilości odpadów:

L.p. Kod i rodzaj odpadów Masa odebranych
odpadów komunalnych [Mg]
1 20 01 01 Papier i tektura 33,77
2 20 01 02 Szkło 26,63
3 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 6,74
4 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 134,16
5 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 288,44
6 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 226,20
7 15 01 07 Opakowania ze szkła 92,08
8 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 858,16
9 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 128,32
Razem: 1794,50

 

 

Oraz odpady dostarczone przez mieszkańców do PSZOK:

Kod i rodzaj odpadów Masa zebranych odpadów komunalnych [Mg]
1 17 03 80 Odpadowa papa 21,00
2 20 01 01 Papier i tektura 17,36
3 16 01 03 Zużyte opony 21,80
4 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 29,1
5 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 27,58
6 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 5,56
7 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 41,28
Razem: 163,68

 

W 2020 roku Gmina Izbica Kujawska osiągnęła następujące poziomy:

  • Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 55,49%

 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 10 12 14 16 18 20 30 40 50

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziomy te winny wynosić odpowiednio:

 

  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziomy te winny wynosić odpowiednio:

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane

rozbiórkowe

30 36 38 40 42 45 50 60 70

 

  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania: 19,01 %.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, poziomy te winny wynosić odpowiednio:

 

Rok 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 – do dnia 16 lipca
Dopuszczalny poziom

masy odpadów

komunalnych ulegających

biodegradacji

przekazywanych do

składowania w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w 1995 r. [%]

45 40 40 35

 

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Według złożonych przez przedsiębiorców sprawozdań w 2020 roku masa tych odpadów wyniosła 198,0831 Mg.

 

8. Podsumowanie

 

Analizując powyższe opracowanie należy stwierdzić, iż na terenie Gminy Izbica Kujawska system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje we właściwy sposób. Wykonawcy świadczący usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów zostali wyłonieni zgodnie z ustawą w drodze przetargu. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Izbica Kujawska prowadziła system zgodnie z wytycznymi „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.” Swą funkcję spełnia również powstały na terenie gminy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego tylko w 2020 roku trafiło ponad 160 Mg odpadów.

W przyszłości nacisk położony powinien być na rozwój selektywnej zbiórki zgodnie z  rozporządzeniem o którym mowa w art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, działalność edukacyjną oraz prawidłową eksploatację zmodernizowanego PSZOK-a.

                                                         Burmistrz Izbicy Kujawskiej

                                                                Marek Dorabiała

POBIERZ

http://www.izbicakuj.pl/Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_.pdf