Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Agata Szmudzińska

numer pokoju 26, telefon wewnętrzny 115

Podinspektor ds. obywatelskich i dowodów osobistych

Liliana Zielińska

numer pokoju 26, telefon wewnętrzny 115

Inspektor ds. obronnych i wojskowych

Kazimierz Węgierski

numer pokoju 29, telefon wewnętrzny 117

Do zadań  Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno – opiekuńczych, obronności kraju, ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności dotyczących:
1) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
5) stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
6) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,
7) Wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
9) ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
10) postępowań cywilnych i karnych, w tym:
a) ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
b) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych,
c) przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
d) udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,
e) przyjmowania obwieszczeń,
11) zgromadzeń,
12) zbiórek  publicznych
13) przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
14) współdziałania z organami wojskowymi,
15) administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
16) orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
17) przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
18) tworzenia formacji obrony cywilnej,
19) nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
20) świadczeń na rzecz obrony,
21) udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
22) zakwaterowania sił zbrojnych,
23) prowadzenia spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
24) współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych
25) prowadzenie funkcji dosadnych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:
a) okresowa analiza stanu BHP,
b) stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
c) przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
d) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu BHP,
e) przygotowywanie projektów wewnętrznych urządzeń instrukcji dotyczących BHP.
26) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
27) ochrona systemów i sieci informatycznych,
28) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
29) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
30) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
31) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
32) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.