Sekretarka

Ewa Głuszkowska

nr pokoju 15

Do zadań Sekretariatu należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:

1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu;

2) prowadzenie ewidencji korespondencji;

3) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;

4) prenumerata czasopism w porozumieniu z Sekretarzem i Referatem Organizacyjnym;

5) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów;

6) zaopatrzenie urzędu w materiały biurowe;

7) zakup i przygotowywanie materiałów biurowych dla potrzeb komisji wyborczych;

8) obsługa centrali telefonicznej i faxu;

9) postępowanie zgodnie z zasadami określonymi w planie ochrony informacji niejawnych.