Skarbnik Gminy
Agnieszka Szcześniak
numer pokoju 33, telefon wewnętrzny 116

Inspektor ds. księgowości
Mirosława Jagodzińska
Inspektor ds. księgowości
Renata Wesołowska
numer pokoju 34, telefon wewnętrzny 110

Inspektor ds.podatków
Halina Andrzejewska
Podinspektor
Agata Starzyk
numer pokoju 35, telefon wewnętrzny 111

Inspektor ds.kasy
Katarzyna Kępska
numer pokoju 1, telefon wewnętrzny 125

Inspektor ds. płac
Anna Mielcarek

numer pokoju 27, telefon wewnętrzny 114

Do zadań Referatu Księgowości należy:
1. przygotowywania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy i Miasta oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
2. udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy i Miasta
3. zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy i Miasta,
5. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
6. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
7. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
8. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
9. rozliczanie inwentaryzacji,
10. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
11. przygotowywanie sprawozdań finansowych,
12. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
13. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy i Miasta, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
b) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
c) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
d) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
e) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
f) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat
g) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.