Kierownik Referatu

mgr Przemysław Nowakowski

numer pokoju 22, telefon wewnętrzny 105

Inspektor ds. gospodarki komunalnej, lokalowej i przestrzennej

Stefan Królewicz

numer pokoju 23, telefon wewnętrzny 127

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji

Izabela Grudzińska

numer pokoju 23, telefon wewnetrzny 127

Inspektor ds. komunalnych i mieszkaniowych

Roman Jagodziński

numer pokoju 22, telefon wewnętrzny 105

Inspektor ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy i miasta

 Beata Kubiak-Okupska

numer pokoju 17, telefon wewnętrzny 104

Inspektor ds. zamówień publicznych

Emilia Sulczyńska

numer pokoju 17, telefon wewnętrzny 104

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej należą sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej, sprawy z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości oraz sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego,  nazw miejscowości, a w szczególności:
1) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,
2) ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
3) organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
4) nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5) komunalizacją gruntów,
6) prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
7) tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
8) wyposażaniem gruntów w urządzenie komunalne,
9) zagospodarowaniem wspólnot gruntowych
10) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy i Miasta,
11) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
12) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
13) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
14) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
15) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i Miasta i przygotowanie wyników tej oceny,
16) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
17) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
18) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
19) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
20) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,
21) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
22) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie wykraczającym poza zadania innych referatów.
23) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi, a w szczególności:
a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
b) projektowanie przebiegu dróg,
c) budowę, modernizację i ochronę dróg,
d) zarządzanie drogami,
e) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
f) koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.
24) administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,
25) dodatków mieszkaniowych,
26) przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
27) zarządu nieruchomościami wspólnymi,
28) przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych,
29) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
30) stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
31) tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
32) cmentarzy w tym cmentarzy wojennych