Kierownik Referatu

Przemysław Kędzierski

nr pokoju 13, telefon wewnętrzny 103

Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Marek Kostecki

numer pokoju 24, telefon wewnętrzny 106

Inspektor ds. gospodarki odpadami

Grzegorz Studziński

nr pokoju 24, telefon wewnętrzny 106

Do zadań Referatu  Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem oraz z działalnością gospodarczą, a w szczególności dotyczących:
1) łowiectwa,
2) zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
3) ochrony i kształtowania środowiska w tym:
a) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b) ograniczeń dotyczących  maszyn i urządzeń technicznych,
c) ochrony środowiska przed odpadami,
d) utrzymanie porządku i czystości,
4) pracowniczych ogrodów działkowych,
5) ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:
a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne
b) wyłączania gruntów z produkcji,
c) rolniczego wykorzystania gruntów,
d) rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,
6) przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
7) nasiennictwa,
8) gospodarki wodnej,
9) ochrony powietrza atmosferycznego.
10) ewidencją przedsiębiorców,
11) zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,
12) określaniem cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami a także określanie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,
13) ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
14) targami i targowiskami.