Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej informuje,

  1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Przedsiębiorstwa wpisane do rejestru działalności regulowanej
L.p. Nazwa Adres
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
Tel. 54 412 18 00
2. PreZero Service Sp. z o.o. ul. Sosnowa 1
62-600 Koło
Tel. 63 261 96 87
3. Usługi Komunalne Józef Rosołowski ul. Jana Lubrańskiego 15
87-890 Lubraniec
4. Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO Mikorzyn 19
87-732 Lubanie
Tel. 54 251 33 59
5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 21
62-540 Kleczew
7. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 19
87-860 Chodecz
8. ALBA Południe Polska Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza
9. ALBA EKOPULS Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza

Podmioty odbierające nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości:

L.P. Nazwa przedsiębiorcy Ulica Nr domu Miejscowość Kod Poczta Telefon
1 PROTEIX Piotr Pawłowski 1 Augustynowo 87-865 Izbica Kujawska 609155336
2 SZAMBEX Andrzej Waszak 5 Wola Jurkowa Kolonia 87-875 Topólka 696249861
3 WC SERWIS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Szybowa 2 Zabrze 41-808 Zabrze 322784531
4 Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Piłsudskiego 32 Izbica Kujawska 87-865 Izbica Kujawska 542865119
  1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zagospodarowują odpady zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych poprzez przekazywanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Machnaczu.C) Gmina Izbica Kujawska w 2020 roku uzyskała następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do ich składowania- 19,01 %

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 55,49 %

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%

D) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska. Znajduje się w miejscowości Kazimierowo – wjazd od ul. Augustowskiej, na terenie oczyszczalni ścieków.

Odpady do PSZOK-u należy dostarczać samodzielnie, w godzinach pracy punktu, tj. Poniedziałek – 7.00-15.00 ; sobota – 9.00-13.00.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania:

Papier, tektura (makulatura, karton)
Metal
Tworzywa sztuczne
Opakowania wielomateriałowe
Szkło
Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone
Zużyte baterie i akumulatory
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Meble i inne odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym odpadowa papa)
Zużyte opony
Odpady niebezpieczne
Popiół
Przeterminowane leki i chemikalia
Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
Odpady tekstyliów i odzieży

 

E) Podmioty przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy

Punkty sprzedaży przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

PRZY ZAKUPIE NOWEGO SPRZĘTU – 1 za 1 tego samego rodzaju

L.p. Nazwa Adres
1. MAX ELEKTRO ul. Narutowicza 38

87-865 Izbica Kujawska

Tel. 54 2865555

2. NEOPUNKT ul. Augustowska 3 87-865 Izbica Kujawska

Tel. 54 2865424

Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Augustowskiej. Przedsiębiorstwem, które będzie odbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z PSZOK będzie wyłoniony w przetargu przedsiębiorca.

F) Informacja o adresach punktów zbierania lub zakładów przetwarzania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych tj. folie, sznurek oraz opony od właścicieli gospodarstw rolnych odbiera:

– Grupa RECYKL S.A. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem, tel. 48 61 281 06 11, e-mail: recykl@recykl.pl

– Stena Recycling ul. Przemysłowa 10 D, 85-758 Bydgoszcz tel. (52) 325 69 00, 724-000-404, e-mail: bok.bydgoszcz@stenarecycling.com

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych tj. folie od właścicieli gospodarstw rolnych odbiera:

– AgroOPC Piotr Śliski ul. Izdby 5, 88-300 Mogilno, tel. 725-114-039, e-mail: biuro@agroopc.com

– VIK Sp. z o. o, Sp. k. Radomice 49 A, 87-600 Lipno, tel. 502-207-508, e-mail: vik-radomice@wp.pl

– Kar-Sur, Wielki Konopat 39, 86-100 Świecie, tel. 52 525 69 76, e-mail: biuro@kar-sur.pl

– Eko-Recykling Łuctrans Józef Sawosz, ul. Kwiatowa 15, 86-010 Koronowo, tel. 668-177-291, 52 382 29 88, e-mail: luctrans.recykling@wp.pl