Inspektor

Magdalena Bolewska

numer pokoju 25, telefon wewnętrzny 113

Do zadań stanowiska ds. Obsługi Organów Gminy należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji  oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:
1. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji  oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
3. przechowywanie  zarządzeń Burmistrza,
4. przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
5. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
6. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Burmistrza,
7. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
8. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
9. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
10. organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi.