Kierownik Referatu Organizacyjnego

Agata Szmudzińska

nr pokoju 26, telefon wewnętrzny 115

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, obsługa administracyjno – gospodarcza Urzędu, obsługa dowozu dzieci do szkół, konserwacja i obsługa wozów bojowych OSP, a w szczególności:

1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

2. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

3. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

4. zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,

5. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

6. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

7. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

8. ewidencja czasu pracy pracowników,

9. kompletowanie wniosków emerytalno rentowych,

10. przygotowanie pomieszczeń i obsługa – w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza,

11. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza i ich przechowywanie

12. organizowanie wykonania uchwał Rady i wniosków komisji,

13. prowadzenie archiwum zakładowego,

14. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

15. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,

16. udział w dochodzeniach powypadkowych,

17. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,

18. utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,

19. prowadzenie adaptacji i remontów i napraw oraz konserwacja budynku, Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,

20. analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,

21. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

22.  prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,

23. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

24. prowadzenie księgi inwentarzowej,

25. prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych,