Inspektor

Przemysław Nowicki

numer pokoju 31,

telefon wewnętrzny 119

Do zadań Stanowiska ds. Oświaty,Kultury, Sportu i Zdrowia należą sprawy związane z ochroną zdrowia, z kulturą i sztuką, wypoczynkiem i rekreacją, prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej oraz sprawy związane z zadaniami Gminy i Miasta jako organu prowadzącego gminne przedszkole, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności:

1) tworzenia i utrzymywania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej;

2) wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii;

3) obsługa komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych;

4) zwalczania chorób zakaźnych;

5) prowadzenie spraw związanych z instytucjami kultury m. in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia instytucji kultury, nadawania im statutów oraz zapewnienia instytucjom kultury właściwych warunków działania, prowadzenia spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania instytucji kultury;

6) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury;

7) realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku za wyjątkiem pracowniczych ogrodów działkowych;

8) prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej;

9) zakładania, przekształcania i likwidowania i utrzymania gminnych jednostek oświatowych;

10) kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;

11) koordynacja imprez kulturalnych, sportowych i charytatywnych;

12) we współpracy z referatem Organizacyjnym realizacja pomocy materialnej dla uczniów;

13) System Informacji Oświatowej;

14) obsługa Rady Społecznej SPZOZ;

15) organizowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-ch;

16) współpraca z organizacjami pozarządowymi, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją;

17) prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz świetlic wiejskich;

18) przygotowywanie planów remontów i zakupu niezbędnych urządzeń do świetlic;

19) nadzór nad działalnością placówek kulturalnych, świetlic, placówek oświatowych, klubów i związków sportowych;

20) promocja zdrowia;

21) koordynacja zadań w zakresie sportu szkolnego i masowego;

22) we współpracy z Referatem Organizacyjnym koordynacja imprez oświatowych i kulturalnych;

23) prowadzenie dokumentacji wypadkowej;

24) sprawy dotyczące dofinansowania zatrudnienia młodocianych;

25) pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych;

26) wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych.

Informacja dotycząca stypendium