Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminy Izbica Kujawska www.izbicakuj.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 26.03.2018r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.12.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • – Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
 • – pliki nie są dostępne cyfrowo;
 • – brak odpowiedniej struktury dla artykułów;
 • – obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego;
 • – zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo przed 22.12.2020 r.
 • – brak dostępu do treści za pomocą skrótów klawiatury.

Wyłączenia

 • -mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 12.08.2020r.
 • Przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności dokonano dnia 30.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Adres: Urząd Miejski ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska
 • E-mail urząd@izbicakuj.pl
 • Telefon: 54 2865009

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba odpowiedzialna jest Magdalena Bolewska, e-mail: magda.bolewska@izbicakuj.pl, Telefon: 54 2865009. W taki sam sposób można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Izbicy Kujawskiej
 • Adres: Urząd Miejski ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska
 • E-mail urząd@izbicakuj.pl
 • Telefon: 54 2865009

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toalety dla osób niepełnosprawnych nie są przystosowane.

Obok budynku Urzędu Miejskiego wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Gmina nie posiada tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku piętra brak jest możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak windy. Pracownicy referatów prowadzą obsługę klienta niepełnosprawnego na korytarzu parteru budynku.

 

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej – rok 2022

 

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminy Izbica Kujawska www.izbicakuj.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 26.03.2018r.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: grudzień 2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • – Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

 • – pliki nie są dostępne cyfrowo;

 • – obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego;

 • – zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo przed 22.12.2020 r.

Wyłączenia

 • – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

 • – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 30 marca 2022r.

 • Przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności dokonano dnia 30.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Adres: Urząd Miejski ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

 • E-mail urząd@izbicakuj.pl

 • Telefon: 54 2865009

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba odpowiedzialna jest Magdalena Bolewska, e-mail: magda.bolewska@izbicakuj.pl, Telefon: 54 2865009. W taki sam sposób można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Izbicy Kujawskiej

 • Adres: Urząd Miejski ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

 • E-mail urząd@izbicakuj.pl

 • Telefon: 54 2865009

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toalety dla osób niepełnosprawnych nie są przystosowane.

Obok budynku Urzędu Miejskiego wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Gmina nie posiada tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku piętra brak jest możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak windy. Pracownicy referatów prowadzą obsługę klienta niepełnosprawnego na korytarzu parteru budynku.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
W URZĘDZIE MIEJSKIM W IZBICY KUJAWSKIEJ
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA ROK 2022

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.

Zakres działań

Realizujący

zadania

Sposób realizacji

Termin

1.

Zmiana na stanowisku koordynatora ds. dostępności W związku z długotrwałą nieobecnością dotychczasowego koordynatora ds. dostępności należy wyznaczyć nowego Do 31.03.2022r.

2.

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Koordynator ds. dostępności Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej, następnie przekazanie go Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu. Opublikowanie raportu na stronie BIP Urzędu Miejskiego Do 31.03.2022r.

3.

Zakup schodołaza

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych i narkomanii Współpraca M-GOPS z Fundacją , pokrycie kosztów zakupu z budżetu GKRPA I kwartał 2022r.

4.

Wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Inspektor ds.p.poz. Zlecenie opracowania i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przeszkolenie pracowników III kwartał
5. Złożenie wniosku grantowego w ramach projektu pn. ”Dostępny Samorząd-granty”

Wyposażenie budynku:

 1. Pętla indukcyjna stanowiskowa i przenośna
 2. Zestaw kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi
 3. Zestaw komputerowy i tablet przystosowany do usługi tłumacza języka migowego
 4. Kontrastowe oznaczenie schodów
 5. Dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami
 6. Ramki do podpisów
 7. Tabliczki przydrzwiowe z opisem w alfabecie Braille’a
 8. Lupy optyczne
 9. Stworzenie strony internetowej i BIP w standardzie WCAG-2.1
 10. Tyflomapa
 11. Krzesło do wypoczynku
 12. Przygotowanie dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR)

 

Inspektor ds. promocji i rozwoju gminy Wysłanie wniosku o grant w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 wysokiej jakości usługi administracyjne.

Po zatwierdzeniu wniosku i przyznaniu środków nastapi wykonanie zaplanowanych działań

Do 22.04.2022r.
6. Mobilna obsługa klientów niepełnosprawnych Pracownicy urzędu Zgłoszenie potrzeby obsługi osoby niepełnosprawnej do urzędu w sposób dostępny dla osoby niepełnosprawnej. Załatwienie sprawy urzędowej w miejscu przebywania osoby. Realizacja
w całym okresie działania
7. Analiza stanu obiektu Urzędu Miejskiego pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy Koordynator ds. dostępności Przegląd stanu budynku Urzędu Miejskiego wraz ze wskazaniem działań, które będą musiały zostać wykonane, aby spełnione zostały minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z przepisów art. 6 ustawy Realizacja
w całym okresie działania
8. Monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udostępnienie adresów stron internetowych do instytucji realizujących pośrednio zadania wynikające z ustawy Koordynator ds. dostępności
 • Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 • Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu,
 • Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp.
  i opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności
Realizacja
w całym okresie działania

 

 

Opracował:

Mirosław Matusiak                 

Zatwierdził:

                                                             Burmistrz Izbicy Kujawskiej
Marek Dorabiała