Konsultacje społeczne PR w dniach 28 lutego – 13 marca 2020 r.

Ze względu na konieczność aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023” będącą konsekwencją braku możliwości zrealizowania inwestycji dotyczącej adaptacji  budynku b. wikliniarni w Izbicy Kujawskiej, prosimy o zgłaszanie uwag do treści III wersji tego dokumentu. Zmiany w treści obejmują przede wszystkim korekty wprowadzone ze względu na aktualizację wartości wskaźników społecznych dla obszaru miejskiego gminy Izbica Kujawska oraz zmianę wskaźnika przestrzenno-funkcjonalnego.
Prosimy o zgłaszanie uwagi w ramach konsultacji społecznych na załączonym formularzu.
Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@izbicakuj.pl , wpisując w tytule maila:  ,,Konsultacje społeczne PR”, lub przekazanie papierowej wersji formularza do pokoju nr 17 w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32.
Prosimy o zgłoszenia uwag do dnia 13 marca br.

FORMULARZ UWAG PR 3 WERSJA.docx
PR IZBICA KUJ III WERSJA.pdf

Program Rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska po konsultacjach

Uchwała nr XLII/278/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023″

Program Rewitalizacji

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych 2 wersji Programu Rewitalizacji!

 

W związku z koniecznością dokonania weryfikacji „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta i Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023”,  Gmina Izbica Kujawska zwraca się do Mieszkańców i Interesariuszy z prośbą o zapoznanie się z 2 wersją ww. DOKUMENTU oraz zgłaszanie uwag do jego treści na załączonym FORMULARZU.

Uwagi prosimy zgłaszać najpóźniej do dnia  11.04.2018 r. do godz. 12 poprzez przesłanie elektronicznej wersji formularza na adres rewitalizacja@izbicakuj.pllub  zwrot wypełnionej czytelnie papierowej wersji do pokoju 17 tutejszego Urzędu.

Dziękujemy

FORMULARZ UWAG PR 2 WERSJA.docx

PR IZBICA KUJ II WERSJA PDF.pdf

SPOTKANIE OTWARTE Z MIESZKAŃCAMI

Serdecznie zapraszamy na SPOTKANIE OTWARTE Z MIESZKAŃCAMI będące elementem uspołecznienia procesu opracowania „Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023”. Jego celem jest przeprowadzenie konsultacji dla weryfikowania adekwatności i kompletności wypracowanego dokumentu.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 13 listopada o godz. 14:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Izbicy Kujawskiej.

II SPOTKANIE OTWARTE Z MIESZKAŃCAMI

Serdecznie zapraszamy na II SPOTKANIE OTWARTE Z MIESZKAŃCAMI będące elementem uspołecznienia procesu opracowania „Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023”. Jego celem jest przeprowadzenie konsultacji dla weryfikowania adekwatności i kompletności wypracowanego dokumentu.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 23 października o godz. 14:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Izbicy Kujawskiej.

Lista planowanych głównych projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Lista planowanych głównych projektówprzedsięwzięć rewitalizacyjnych.pdf

Lista planowanych głównych projektówprzedsięwzięć rewitalizacyjnych. doc

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że proces opracowania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023”, znalazł się w fazie przyjmowania zgłoszeń i weryfikacji potencjalnych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wszystkich potencjalnych Wnioskodawców projektów planowanych do realizacji na terenie obszaru rewitalizacji obejmującego:

1) na terytorium miasta Izbica Kujawska – ulice: 3 Maja, Garbarska, Narutowicza, Piłsudskiego, Plac Wolności, Targowa, Żwirki i Wigury,

2) na terenach wiejskich – 4 sołectwa, a mianowicie: Błenna, Helenowo, Mchówek oraz Świszewy,

oraz służących osiąganiu celów związanych z rewitalizacją, a mianowicie:

CEL 1: Adaptacja przestrzeni zdegradowanych na terenie podobszaru rewitalizacji w mieście Izbica Kujawska oraz modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej na podobszarze wiejskim dla stworzenia bazy dla przedsięwzięć związanych z aktywizacją społeczno-gospodarczą

CEL 2: Zwiększenie partycypacji w życiu społecznym i gospodarczym dla społeczności w rejonach o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej poprzez przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi i osobami starszymi, zwiększenia zaradności i kompetencji mieszkańców, powołanie nowych organizacji pozarządowych, działalność gospodarczą i społeczną, szczególnie w zakresie związanym z pielęgnowaniem tradycji Kujaw

prosimy o opracowanie koncepcji planowanych do realizacji projektów oraz opisanie ich w formie tzw. fiszki projektowej na załączonym WZORZE.

Fiszki prosimy składać do końca lipca br. w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej (pokój nr 17) lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: rewitalizacja@izbicakuj.pl

Złożone fiszki będą przedmiotem weryfikacji pod kątem możliwości ujęcia ich na Liście projektów i przedsięwzięć stanowiącej element składowy Programu. Ujęcie projektu na Liście stanowić może element niezbędny lub skutkujący preferencjami w procesie uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W zał. INFORMACJA na temat działań, z których finansowane będą działania rewitalizacyjne w ramach RPO WK-P.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z ekspertem: dr Aranką Ignasiak-Szulc, tel. 502-050-890.

Szersze informacje: Załącznik nr 10 do SZOOP RPO WK-P „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” (wersja z 18 stycznia 2017 r.) –http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/dokumenty_prawne/Szczegolowy%20Opis%20Osi%20Priorytetowych/SZOOP%20z%2026.04.2017/Zalacznik%20nr%2010%20-%20Zasady%20programowania%20rewitalizacji-%20ze%20zm.%20z%2018%20stycznia%202017%20r..pdf

FISZKA PROJEKTOWA

LISTA DZIAŁAŃ

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

serdecznie dziękujemy za obecność na I SPOTKANIU OTWARTYM, które odbyło się 20 czerwca br. o godzinie 15-tej w Miejsko-Gminnym Ośrodku w Izbicy Kujawskiej.

W trakcie spotkania Pani dr Aranka Ignasiak-Szulc, ekspert wyłoniony przez Gminę dla wsparcia procesu opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023, zaprezentowała przeprowadzone dotychczas prace. Następnie przeprowadzono dyskusję dotyczącą diagnozy, wstępnej wizji i celów rewitalizacji oraz potencjalnych kierunków działań i sposobów ich sfinansowania ze środków unijnych.

Poniżej publikujemy prezentację z tego spotkania, dokument WIZJI I CELÓW REWITALIZACJI dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w naszej Gminie oraz informacje o zasadach finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego n lata 2014-2020.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie uwag do dokumentu określającego WIZJE I CELE REWITALIZACJI, a także potencjalnych kierunków i przedsięwzięć służących osiąganiu założonych celów rozwoju obszaru rewitalizacji.

Prosimy o zgłaszanie uwag i przedsięwzięć na załączonych poniżej formularzach, które można składać w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej (pokój nr 17) lub przesłać w wersji elektronicznej na adres:rewitalizacja@izbicakuj.pl w terminie do dnia 28 czerwca 2017 r.

Dziękujemy za poświęcony czas

PREZENTACJA ZE SPOTKANIE

DOKUMENT WIZJI I CELÓW

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO WW. DOKUMENTU

FORMULARZ ZGŁASZANIA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ

MATERIAŁ INFORMACYJNY O FINANSOWANIU Z RP

 

Spotkanie otawrte

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

w związku z kontynuacją działań w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023 serdecznie zapraszamy na I SPOTKANIE OTWARTE, które odbędzie się 20 czerwca br. o godzinie 15-tej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Izbicy Kujawskiej.

Spotkanie służy prezentacji diagnozy, wstępnej wizji oraz celów rewitalizacji w gminie, wskazaniu/wypracowaniu zweryfikowanych przez lokalną społeczność kierunków przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla określonych obszarów kryzysowych. W jego trakcie zweryfikowana zostanie adekwatność i kompletność kolejnego z dokumentów roboczych stanowiących element opracowywanego Programu – WIZJA I CELE.

 Serdecznie zapraszamy na dyskusję przy kawie

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

w związku z kontynuacją działań w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023 zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z treścią dokumentu pt. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i potrzeb rewitalizacyjnych wraz z określeniem zasięgu przestrzennego obszaru/obszarów wsparcia oraz zgłoszeniu ewentualnych uwag do jego treści.

Prosimy o zgłaszanie uwag na załączonym formularzu. Wypełniony formularz można składać w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej (pokój nr 17) lub przesłać w wersji elektronicznej na adres:rewitalizacja@izbicakuj.pl w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r.

Dziękujemy za poświęcony czas

Formularz uwag

Diagnoza do konsultacji

 

ANKIETA

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

w związku z realizacją działań w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona charakter anonimowy i posłuży wyłącznie identyfikacji i weryfikacji na terenie gminy obszarów problemowych wymagających interwencji.

Odpowiedź polega na wpisaniu konkretnego obserwowanego przez Państwa problemu (w tabeli wskazano przykładowe) i określenie obszarów, w których się one szczególnie koncentrują na terenie naszej gminy. Problemy pogrupowano na sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. Można wskazać dowolną liczbę problemów (także nie wymienionych wyraźnie w tabeli) i obszarów ich szczególnego nasilenia.

Dziękujemy za poświęcony czas

 

Ankiety można składać do 28 marca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej, pokój nr 17 lub przesłać w wersji elektronicznej na mail: rewitalizacja@izbicakuj.pl

pobierz

W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Izbica Kujawska przystąpiło do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy, który wymaga szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków unijnych w pespektywie finansowej 2014-2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach opracowanego dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców oraz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Pierwszym etapem prac nad programem rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru rewitalizacji, charakteryzującego się największą kumulacją problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. W związku z powyższym dnia 25 listopada 2016 roku o godz. 9:30-10:30 odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o tym czym jest rewitalizacja, w jakim celu przygotowywany jest Lokalny Program Rewitalizacji, które obszary naszej gminy wymagają szczególnego zainteresowania, jakie przedsięwzięcia mogłyby być zrealizowane, skąd pozyskać środki finansowe na zaplanowane w przyszłości działania oraz kto będzie realizował Program Rewitalizacji.

FOTORELACJA