DODATEK WĘGLOWY

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),

  2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
    w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o dodatek można złożyć od 22 sierpnia 2022rdo 30 listopada 2022 r.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć:

– na piśmie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska, pokój nr 4 w godzinach 7:30-15:30

– lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego

adres skrzynki elektronicznej: /MGOPSIzbicaKujawska/SkrytkaESP

UWAGA: Prosimy o wpisanie we wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany adres email będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego. Wnioskodawca, który nie wskaże adresu email ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu dodatku węglowego osobiście w siedzibie Ośrodka, w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek_o_dodatek_węglowy – pobierz

Klauzula informacyjna- pobierz

Oświadczenie – pobierz