Konsultacje społeczne projektu „Strategii
Rozwoju Gminy Izbica Kujawska

na lata 2021 – 2030”

Konsultacje społeczne
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2021 – 2030”Zapraszamy mieszkańców Gminy Izbica Kujawska do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu „Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska
na lata 2021 – 2030”Opinie i uwagi do projektu strategii należy zgłaszać w terminie od 01.10.2023 do 04.11.2023 do godziny 15.00 poprzez :
1) wypełnienie ankiety udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej pod adresem http://www.izbicakuj.pl/, www.bip.izbicakuj.pl oraz https://pl-pl.facebook.com/people/Urz%C4%85d-Miejski-w-Izbicy-Kujawskiej/100068563410129/ i przeslanie uwag i wniosków do projektu pod nazwą „Strategia rozwoju gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2030″ drogą mailową na adres: urzad@izbicakuj.pl ” target=_new>target=_new>underline;”>urzad@izbicakuj.pl

2) złożenie wypełnionej ankiety w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, pokój nr 15 lub przeslanie jej na adres Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska (decyduje data wpływu do Urzędu).Konsultacje odbywają się na podstawie UCHWAŁA NR LIX/560/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 września 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu oraz harmonogramu działań opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji oraz na podstawie art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Izbica Kujawska.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG:

LINK:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL7tkDxYXBn0hS9Db5Mj8cgyESrxvZK1CWF7KAtyn3SkAKhg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

QRcode:

 

UCHWAŁA NR LIX5602023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ -pobierz

SRGIK_prognoza-pobierz

Strategia Rozwoju Gminy Izbica Kujawska-pobierz

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

 

Burmistrz Izbicy kujawskiej

Marek Dorabiała