Referat Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Przestrzennej

Wniosek o zmianę warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Umowa o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy 

Wniosek  przeznaczenie działki w m.p.z.p.

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Podatki i opłaty

Formularze do druku – podatki i opłaty lokalne

Ewidencja ludności

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejca pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Referat rolnictwa, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarcze

 

Wniosek o wypłate dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Wniosek o dotację do pieca

Umowa o udzielenie dotacji celowej

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek akcyza 2023

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Izbica Kujawska na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew dla przedsiębiorców.

Wniosek  usunięcia drzew dla osoby fizycznej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia + karta informacyjna

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Wniosek o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Izbica Kujawska na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Izbica Kujawska

Wniosek na wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła 

Referat oświaty, kultury sportu

Wniosek o dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika